Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie tajemnic ustawowo chronionych (np. ochronie danych osobowych),
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

Ponadto informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawnione, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem (podstawa prawna - art. 29a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: PSSE w Międzyrzeczu
Publikujący: Halina Libera

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
3 Sławomir Gandecki 2018-01-16 08:52:43
Edytowano
2 Sławomir Gandecki 2018-01-16 08:51:53
Edytowano
1 Sławomir Gandecki 2017-08-04 06:48:05
Utworzono