Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).


Przyjmowanie obywateli w spawie skarg i wniosków:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w dniach:
- wtorek w godz. 13.00-14.00
- czwartek w godz. 14.00-15.00


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby.


UWAGA: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.


Skargi i wnioski muszą zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
b) adres wnoszącego.
UWAGA: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
- pisemnie,
- telefaxem,
- pocztą elektroniczną,
- ustnie do protokołu.


Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu załatwia bez zbędnej zwłoki, jednak gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub badania akt – załatwiana jest w terminie miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.


Tryb odwoławczy:
Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu właściwym do rozpatrzenia skarg na jego działalność jest Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp, adres: ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: PSSE w Międzyrzeczu
Publikujący: Halina Libera

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
3 Sławomir Gandecki 2018-02-22 10:32:16
Edytowano
2 Sławomir Gandecki 2017-09-06 06:53:56
Edytowano
1 Sławomir Gandecki 2017-09-06 06:48:00
Utworzono