Wykaz obowiązujących aktów prawnych: ...

W załączeniu potwierdzenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. ...