Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Międzyrzeczu) dalej zwana PSSE informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny / Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Międzyrzeczu przy os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz, zwany dalej jako: Administrator. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt możliwy jest bezpośrednio w siedzibie, pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wyznaczonego Inspektora ochrony danych osobowych: Mateusz Turczyn; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom PSSE.

3. W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.

4. Podstawa i cel przetwarzania danych.

1) Realizacji zadań przypisanych organom PSSE na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 poz. 195) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

2) Ustalania i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020 poz. 2021) zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1427) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

3) Prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego
w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4) Prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO).

5) Realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE
w Międzyrzeczu jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO).

6) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

7) Dochodzenie roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw
i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8) Wykonywaniu innych obowiązków prawnych nałożonych na PSSE w Międzyrzeczy mocą prawa unijnego i krajowego, w szczególności:

• Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj (Dz. U. z 2020r, poz. 1845 z późn. zmian.)

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zmian.)

• Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
z 2020 r., poz. 2289)

• Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2021 r., poz. 24)

• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050
z późn. zm.)

• Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 117)

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
z późn. zmian.)

• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami)

• Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2021 r., poz. 457 z późń. zm.)

• Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742)

• Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176)

• Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2275 z późn. zm.)

• Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków tj (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz przepisy wykonawcze do ustawy

• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495
z późn. zm.).

9) W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

5. Przekazywanie danych.

1) PSSE może przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z PSSE w Międzyrzeczu (usługi: prawne, doradcze oraz wspierające PSSE w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe).

2) PSSE w szczególnych przypadkach przekazuje dane osobowe do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. W takiej sytuacji zostaną Państwo o tym bezzwłocznie poinformowani.

3) Odbiorcami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług doradczych, kurierskich i innych niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

6. Okres przechowywania danych osobowych.

1) Przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;

2) W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, do jej cofnięcia na osobowych lub złożenia sprzeciwu,

3) W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

7. Uprawnienia osób których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PSSE w Międzyrzeczu, posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:

1) inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych.

2) inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania.

3) dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

9. Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

10. Dane osób, które przetwarzane są w PSSE w Międzyrzeczu nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

11. Podanie danych osobowych jest:

1) dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2) dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;

3) obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: PSSE w Międzyrzeczu
Publikujący: Sławomir Gandecki

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
10 Sławomir Gandecki 2022-06-14 07:32:39
Edytowano
9 Sławomir Gandecki 2021-06-16 06:19:30
Edytowano
8 Sławomir Gandecki 2021-05-12 10:05:53
Edytowano
7 Sławomir Gandecki 2021-03-18 14:42:38
Edytowano
6 Sławomir Gandecki 2021-03-16 21:26:37
Edytowano
5 Sławomir Gandecki 2021-03-16 21:26:12
Edytowano
4 Sławomir Gandecki 2021-03-16 11:00:42
Edytowano
3 Sławomir Gandecki 2018-09-05 08:29:04
Edytowano
2 Sławomir Gandecki 2018-05-29 09:01:43
Edytowano
1 Sławomir Gandecki 2018-05-25 08:51:06
Utworzono